Friday, October 24, 2014

Thiếu Úy Phan Văn Chương Chiến Đoàn 1 /SLL mất tích 71 (72) Biên Giới Lào-Việt


Kính gửi qúy NT& qúy AEm
Có người em ruột của cố th/uy Phan văn Chương ở CD1SLL mất tích năm 71(72) . Nay kính nhờ qúy NT và qúy anh em biết , xin cho thông tin về chuyến nhảy cuối ở Lào Việt. Chân thành cảm tạ

xin liên lạc về e-mail:
NhaKyThuat@yahoo.com