Wednesday, May 11, 2016

Đại Tá Võ Xuân Anh, tùng sự tại BTLKQ Tân Sơn Nhất


Xin các bạn cho tôi tìm 1 người anh tinh thần:

Đại Tá Võ Xuân Anh, tùng sự tại BTLKQ Tân Sơn Nhất trước 30/4/1975.

Kể từ đó, hoàn toàn đã bị mất liên lạc.
Nếu có ai biết tin tức về anh, xin liên lạc về email:


Many Thanks,
Ngô Chí Thiềng

No comments:

Post a Comment